Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis se uskuteční od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021. Zápis se koná bez přítomnosti dětí. Jsme školské zařízení, které zajišťuje vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o těžké vady řeči, sluchové postižení  a souběžné postižení více vadami.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy – Id datové schránky: zjz4gjv,
  2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  4. osobním podáním ve škole v době od 8:00 do 12:00.

K zápisu potřebujete:

rodný list dítěte (stačí prostá kopie rodného listu), občanský průkaz zákonného zástupce (stačí prostá kopie občanského průkazu), doporučení školského poradenského zařízení (SPC), doporučení odborného lékaře a potvrzení o řádném očkování dítěte od praktického dětského lékaře (Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.).

Informace pro zákonné zástupce: vzhledem k platným mimořádným opatřením nás nejprve kontaktujte telefonicky 702 221 445 (8:00 – 12:00) nebo e – mailem: radek.musil@gellnerka.cz.

Potřebné formuláře k zápisu najdete na našich webových stránkách na stránce MŠ a v záložce dokumenty (Dohoda o docházce do MŠ 2021-2022, Přihláška do MŠ 2021-2022).