Představení mateřské školy

O NÁS

Mateřská škola je součástí MŠ, ZŠ a SŠ Gellnerka Brno, tedy školy, kde se mohou vzdělávat děti se sluchovým postižením a nově také děti s narušenou komunikační schopností. Škola je zřízena podle §16 odst. 9 školského zákona. Budova školy je umístěna v klidné, okrajové části Brna.

Prostředí

Naše mateřská škola má k dispozici dvě prosvětlené třídy vybavené množstvím didaktických her, které nabízejí dětem podnětné prostředí pro jejich rozvoj a zábavu. Součástí je místnost pro odpolední odpočinek a relaxační koutek. Každá třída má vlastní šatnu a sociální zařízení. Škola má rozlehlou přírodní zahradu se vzrostlými stromy, hracími prvky, hřištěm pro míčové hry, chodníky pro jízdu na koloběžkách a odrážedlech, záhonky pro pěstování rostlin a zázemí pro společné chvíle s rodiči u ohniště.

Zaměření tříd

Děti jsou rozděleny do dvou tříd. V každé třídě je kapacita stanovena na 12 dětí, což nám umožňuje kvalitní a individuální přístup ke všem dětem. Třídy jsou heterogenní. V obou třídách se znakuje i mluví. Aktivity obou tříd jsou propojené, což umožňuje vytváření kamarádských vztahů mezi dětmi nad rámec vlastní třídy a tím i rozvoj komunikace.

Krása různorodosti

Prostředí mateřské školy je kamarádské a vstřícné ke všem dětem i dospělým. Stále pracujeme na pozitivním třídním i školním klimatu. K dětem přistupujeme individuálně a podporujeme jejich začlenění do kolektivu v souladu s jejich potřebami. Pro nově příchozí děti je připravena možnost adaptačního období, kdy si postupně zvykají na prostředí MŠ. V mateřské škole jsou děti s různými stupni postižení, navzájem se tak od sebe naprosto přirozeně učí ohleduplnosti, pomoci druhému a všem dalším pozitivům, které s sebou přináší různorodý kolektiv vedený k vzájemné harmonii. Ke všem dětem je uplatňován individuální přístup. Vzdělávání dětí je organizováno ve věkově smíšených třídách, kde vzdělávací nabídka odpovídá věku, mentalitě dětí a jejich potřebám na základě diferencování aktivit. Dětem je také poskytnut dostatečný prostor na spontánní hru, ve které probouzí své kreativní myšlení a prohlubují vztahy s kamarády, učí se komunikovat.

Spolupráce

Snažíme se úzce spolupracovat s rodiči a potkávat se na společných akcích pro děti i rodiče. Rodiče se díky tomu poznávají mezi sebou, děti vidí, jak rodiče komunikují s učitelkami a že i rodiče zvládnou pobyt v mateřské škole. Rodiče nám pomáhají pečovat o zahradu a pomáhají nám materiálním vybavením (papíry, jahody, rajčata, hračky…). Každá učitelka mateřské školy má ve svém rozvrhu vymezené konzultační hodiny, ve kterých mohou rodiče přijít a informovat se o chování a vzdělávání dětí.

Výbornou spolupráci máme také se Speciálním pedagogickým centrem, které sídlí hned vedle tříd mateřské školy. Zaměstnanci SPC mají všechny děti z naší MŠ ve své péči, můžeme tak velmi rychle a efektivně konzultovat případné obtíže ve vzdělávání a můžeme si také velmi rychle předávat informace.

V rámci dlouhodobé spolupráce chceme udržet pravidelné setkávání v rámci canisterapie, arteterapie.  V rámci dramatiky a divadla můžeme hovořit o spolupráci o divadelních dílničkách se studentkami DIFA JAMU z oboru Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících, o Terapii loutkou.