Představení mateřské školy

O NÁS

Mateřská škola je součástí MŠ, ZŠ a SŠ Gellnerka Brno, tedy školy, kde se mohou vzdělávat děti se sluchovým postižením a nově také děti s narušenou komunikační schopností. Škola je zřízena podle §16 odst. 9 školského zákona. Budova školy je umístěna v klidné, okrajové části Brna.

Prostředí

Mateřská škola má v této době k dispozici dvě třídy. Dětem jsou k dispozici nejrůznější didaktické hry, mají volný přístup k pastelkám, knihám. Obě třídy mají společnou šatnu. Každá třída má vlastní sociální zařízení. K dispozici je dětem ložnice pro odpočinek při celodenním pobytu a herna s tělocvičnými potřebami pro aktivní odpočinek. Výzdobu šaten a školní chodby tvoří výtvarné práce dětí, přispívá to tak k velmi útulnému prostředí, které si děti vytváří samy. Dětem je k dispozici také školní kuchyňka, ve které s dětmi můžeme vařit a péct. Na škole je také k dispozici keramická pec, kterou můžeme využívat.

Zaměření tříd

Děti jsou rozděleny do dvou tříd, podle jejich komunikačních schopností. Ve třídě Koťata je vedoucím nositelem informací znakový jazyk. Ve třídě Medvídci převažuje mluvené slovo. V obou třídách se znakuje i mluví. Třídy jsou věkově heterogenní. Kapacita školy je stanovena na 24 dětí, ale vzhledem k závažnosti postižení, které děti navštěvující mateřskou školu mají, je maximální počet dětí ve třídě stanoven na 10. Tento počet nám umožňuje kvalitní a individuální přístup ke všem dětem.

Krása různorodosti

Prostředí mateřské školy je kamarádské a vstřícné ke všem dětem i dospělým. Stále pracujeme na pozitivním třídním i školním klimatu. K dětem přistupujeme individuálně a podporujeme jejich začlenění do kolektivu v souladu s jejich potřebami. Pro nově příchozí děti je připravena možnost adaptačního období, kdy si postupně zvykají na prostředí MŠ. V mateřské škole jsou děti s různými stupni postižení, navzájem se tak od sebe naprosto přirozeně učí ohleduplnosti, pomoci druhému a všem dalším pozitivům, které s sebou přináší různorodý kolektiv vedený k vzájemné harmonii. Ke všem dětem je uplatňován individuální přístup. Vzdělávání dětí je organizováno ve věkově smíšených třídách, kde vzdělávací nabídka odpovídá věku, mentalitě dětí a jejich potřebám na základě diferencování aktivit. Dětem je také poskytnut dostatečný prostor na spontánní hru, ve které probouzí své kreativní myšlení a prohlubují vztahy s kamarády, učí se komunikovat.

Spolupráce

Snažíme se úzce spolupracovat s rodiči a potkávat se na společných akcích pro děti i rodiče. Rodiče se díky tomu poznávají mezi sebou, děti vidí, jak rodiče komunikují s učitelkami a že i rodiče zvládnou pobyt v mateřské škole. Rodiče nám pomáhají pečovat o zahradu a pomáhají nám materiálním vybavením (papíry, jahody, rajčata, hračky…). Každá učitelka mateřské školy má ve svém rozvrhu vymezené konzultační hodiny, ve kterých mohou rodiče přijít a informovat se o chování a vzdělávání dětí.

Výbornou spolupráci máme také se Speciálním pedagogickým centrem, které sídlí hned vedle tříd mateřské školy. Zaměstnanci SPC mají všechny děti z naší MŠ ve své péči, můžeme tak velmi rychle a efektivně konzultovat případné obtíže ve vzdělávání a můžeme si také velmi rychle předávat informace.

V rámci dlouhodobé spolupráce chceme udržet pravidelné setkávání v rámci canisterapie, arteterapie.  V rámci dramatiky a divadla můžeme hovořit o spolupráci o divadelních dílničkách se studentkami DIFA JAMU z oboru Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících, o Terapii loutkou.