Provoz mateřské školy do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, žádám vás, abyste se se důkladně seznámili s informacemi, které souvisí s možností docházky dětí do MŠ od 25. května 2020. Přítomnost dítěte ve školce je dobrovolná.

 

 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 18. 5. 2020
 • zájem vyjádří odpovědí „ano“ na otázku: „Mám zájem o docházku mé dcery/mého syna do MŠ“
 • o docházku nemá zájem, pokud odpoví „ne“ nebo se nevyjádří
 • zákonný zástupce dítěte také vyplní otázku s časovým rozsahem účasti dítěte ve školní skupině

2. SKUPINA

 • aktivity ve škole jsou organizovány ve skupinách
 • o zařazení dětí do skupin rozhoduje ředitel školy

3. AKTIVITY

 • aktivity nebudou odpovídat tradičnímu vzdělávání, dítě může mít jiného pedagogického pracovníka, spolužáky nebo být umístěno v odlišné třídě než je zvyklé, vše je ovlivněno zajištěním hygienických a epidemiologických podmínek
 • aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne trávit venku v areálu školy
 • při pobytu venku se využívá pouze školní zahrada
 • při pobytu venku se děti intervalově střídají nebo má každá skupina předem určený oddělený prostor
 • při aktivitách ve vnitřních prostorách MŠ bude zajištěno časté větrání (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut)

4. HYGIENA

 • před školou platí povinnost dodržovat odstupy 2 metry a zakrytí úst a nosu pro všechny osoby
 • předpokládaný začátek 7.45 – 8.30 hod. (přesný čas bude pro děti upřesněn po 19. 5., děti se totiž nemají shromažďovat ve stejnou dobu před školou)
 • vstup do šatny školy je povolen pouze dětem MŠ a doprovázejícím osobám (s dítětem může jít jako doprovod pouze jedna osoba), doprovázející osoba se pohybuje v prostorách MŠ vždy v roušce a po nezbytně nutnou dobu
 • v šatně MŠ budou v jednom okamžiku maximálně dvě doprovázející osoby, další doprovázející osoby čekají v atriu školy, dodržují odstup 2 metry a mají zakrytá ústa a nos
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID -19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí vstoupit do školy
 • děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách MŠ nosit nemusí
 • dítě si musí neprodleně po přezutí umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a použít na ruce šetrnou dezinfekci
 • při podezření na nákazu informuje škola zákonné zástupce a krajskou hygienickou stanici
 • při prokázání nákazy mohou být na členy skupiny a jejich rodinné příslušníky uvalena karanténní opatření

5. STRAVOVÁNÍ

 • stravování bude zajištěno v běžné podobě za dodržení hygienických podmínek
 • před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce vodou a tekutým mýdlem
 • konzumace probíhá ve třídách za dodržení hygienických podmínek
 • konzumace bude z hygienických důvodů časově vymezena

6. POSTUP PRO PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO SKUPINY V MŠ

Zákonný zástupce při přihlašování dítěte do skupiny v MŠ postupuje následovně:

 1.  seznámí se s podmínkami docházky ve škole tj. tímto sdělením
 2. zváží rizikové faktory přihlášení žáka do školní skupiny, pokud tento patří do rizikové skupiny (uvedeno v čestném prohlášení)
 3. vyjádří zájem o vzdělávání žáka ve škole odpovědí na otázku nejpozději do 18. 5. 2020 na e – mail rydlova@zsspbrno.cz
 4. podepíše čestné prohlášení vč. seznámení (bez podpisu zákonného zástupce nebude dítěti osobní účast ve MŠ umožněna)
 5. řádně vyplněný dokument čestné prohlášení odevzdá při prvním vstupu žáka do školy

7. DALŠÍ POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ

 • Oznámit škole dobu a způsob vyzvedávání dítěte z MŠ

Toto sdělení a formulář čestného prohlášení jsou k dispozici na webu školy.

Mgr. Musil Radek,
v. r. ředitel školy